พิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และตระหนักในคุณค่าของตัวเอง และผู้อื่น การวิเคราะห์ตัดสินใจ การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน โรงเรียนบ้านทัพหลวง และโรงเรียนบ้านหนองปรือ รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน

IMG_8489 IMG_8492 IMG_8494 IMG_8496 IMG_8498 IMG_8500 IMG_8501 IMG_8504 IMG_8508 IMG_8512 IMG_8513 IMG_8515 IMG_8518 IMG_8520 IMG_8522 IMG_8523 IMG_8529 IMG_8531 IMG_8534 IMG_8539 IMG_8542 IMG_8546

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1