ตรวจกระดาษคำตอบ NT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบเขียนตอบ และฝนคะแนนในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

IMG_9102 IMG_9101 IMG_9098 IMG_9096 IMG_9094 IMG_9093 IMG_9092 IMG_9091 IMG_9090 IMG_9089 IMG_9087 IMG_9086 IMG_9085 IMG_9084 IMG_9083 IMG_9082 IMG_9079 IMG_9078 IMG_9077 IMG_9076 IMG_9075 IMG_9074 IMG_9073 IMG_9072 IMG_9071 IMG_9070 IMG_9069 IMG_9067 IMG_9066 IMG_9065 IMG_9064 IMG_9062 IMG_9061 IMG_9060 IMG_9059 IMG_9058 IMG_9057 IMG_9056 IMG_9055 IMG_9054 IMG_9053 IMG_9052 IMG_9050 IMG_9049 IMG_9048 IMG_9044 IMG_9043 IMG_9042 IMG_9041 IMG_9040 IMG_9039 IMG_9035 IMG_9033 IMG_9031 IMG_001

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา