รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

page0903255901

page0903255902

ติดต่อ สพป.สก.1