ขรก.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นำทีมข้าราชการในสังกัดที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนางานและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้ารับรางวัล ดังนี้

– ประเภทบุคคล

๑. สาขาป้องกันยาเสพติด ได้แก่ นายบุญเจริญ ระมั่งทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
๒. สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑
๓. สาขาคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นางมณี มั่งคั่ง ผอ.โรงเรียนบ้านพระเพลิง
๔. สาขาเทิดทูนสถาบัน ได้แก่ นางกันหา ภูชมศรี ครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง

– ประเภทหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้รับรางวัล จำนวน ๓ สาขา ได้แก่

๑. สาขาป้องกันยาเสพติด ได้แก่ นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑
๒. สาขาคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นายสาคร โห้วงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓. สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ได้แก่ นางสาวอรนุช นิสังกาศ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

– ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ได้รับ ๒ รางวัล ได้แก่

๑. สาขาป้องกันยาเสพติด ได้แก่ นางสาวฐิติพร ภู่มณี ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
๒. สาขาคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นายรักพงษ์ วงษ์ธานี รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

– ประเภทโครงการ

สาขาป้องกันยาเสพติด ได้แก่ นายบุญเจริญ ระมั่งทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
สาขาคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นางกัญญาภา ขอดทอง ครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง
สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ได้แก่ นายเทิดศักดิ์ แสบงบาล รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

IMG_01111 IMG_01112 IMG_8428 IMG_8441 IMG_8442 IMG_8443 IMG_8444 IMG_8448 IMG_8450 IMG_8456 IMG_8457 zz1 zz2

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1