รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

นางดวงกมล  เกตุดี  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

ต้อนรับคณะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

นางสุรางค์ เจริญนาน ครูโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และ ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์ มลิจาร  ศึกษานิเทศก์

ในวันที่ 7 มีนาคม 2559

 1   2

3    4

6     5

ติดต่อ สพป.สก.1