การตรวจข้อสอบแบบข้อเขียน NT

แจ้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาตรวจข้อสอบแบบข้อเขียน NT ปีการศึกษา 2558

ให้มาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

สพป.สระแก้ว เขต 1 และให้ Download แบบขอนุญาตไปราชการจาก Remote drive พร้อมทั้ง

เขียนขออนุญาตไปราชการและให้ผู้บริหารลงลายมือชื่อมาในวันปฎิบัติหน้าที่ด้วย

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

09-2466-6620

ติดต่อ สพป.สก.1