แจ้ง ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อครูเข้ารับการอบรมฝึกทบทวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ วันที่ 12 มีนาคม 2559

แจ้ง ร.ร. ตรวจสอบว่าส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมฝึกทบทวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ 12 มี.ค.ที่ ร.ร.บ้านเขามะกา ให้เขต หรือยัง ถ้าส่งแล้วให้ส่งใหม่ (เฉพาะบางโรงเรียนที่เมล์ส่งมาเปิดไม่ได้ บางเมล์ก็ไมไ่ด้ส่งตามแบบฟอร์ม บางเมล์ก็แจ้งมาแต่ชื่อแต่ไมไ่ด้แจ้งว่าอยู่โรงเรียนอะไร) ถ้ายังไม่ส่งขอความอนุเคราะห์ส่งภายใน 7 มีนาคม 2559 ที่เมล์ sakorhov @hotmail.com

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไมไ่ด้ส่งรายชื่อผู้เเข้ารับการอบรมฝึกทบทวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ

อ.เมืองสระแก้ว/ บ้านคลองหมากนัด บ้านคลองอุดมสุข บ้านท่าช้าง บ้านเทศมงคล บ้านเนินดินแดง บ้านเนินสวนอ้อย บ้านบะขมิ้น บ้านโป่งดาวเรือง บ้านแสงจันทร์ บ้านหนองข่า บ้านหนองไทร บ้านหนองผูกเต่า บ้านห้วย บ้านใหม่ถาวร วนาสงเคราะห์ สามัคคีประชาสรรค์

อ.เขาฉกรรจ์/ บ้านคลองเจริญ บ้านคลองธรรมชาติ บ้านท่าผักชี

อ.คลองหาด/ทับทิมสยาม 05 บ้านคลองไก่เถื่อน บ้านคลองหาด บ้านคลองหาดสาขาเขาช่องแคบ บ้านซับถาวร บ้านซับน้อย บ้านวังปืน  บ้านวังวน สามัคคีราฎร์บำรุง สามัคคีสกุลอรุณวิทยา อนุบาลคลองหาด อนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่

อ.วังน้ำเย็น/บ้านคลองใหญ่ บ้านดอนดินแดง บ้านทัพหลวง บ้านท่าตาสี บ้านพรสวรรค์ บ้านมหาเจริญ บ้านวังแดง บ้านหนองผักหนาม บ้านหนองสมบูรณ์ บ้านใหม่สระบุรี วัดเกศแก้ว

อ.วังสมบูรณ์/บ้านคลองยายอินทร์ บ้านคลองอุดม

ขอบคุณค่ะ

ติดต่อเรา