ด่วนที่สุด รายงานจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริงรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้รายงานจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริงรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแบบรายงานที่กำหนดให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวแก่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.ต่อไป828OUC1OUC2

ติดต่อ สพป.สก.1