เพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ 100%

โรงเรียนบ้านลุงพลู

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

พาเด็กๆ ทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ( เพาะถั่วงอกในถัง)

ปลอดสารพิษ  100%

**********

2

3

4

ติดต่อเรา