ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2559

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

ได้มาประเมินคุณภาพภายใน และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558      ที่โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
25 27
28 30
34 37
40 41
ติดต่อ สพป.สก.1