ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2559

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

ได้มาประเมินคุณภาพภายใน และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558      ที่โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

12
34
56
78
910
1112
2527
2830
3437
4041
ติดต่อเรา