มีจิตอาสา นอกเวลาเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู

มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างมาช่วยครู  นักการภารโรง

ขนย้ายเสาปูน  ขนทราย  เพื่อทำสนามเปตอง

****************

2
4

5

ติดต่อ สพป.สก.1