การทดสอบ O -NET 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้(สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ) ปีการศีกษา 2558

การทดสอบ O -NET   3  กลุ่มสาระการเรียนรู้(สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ) ปีการศีกษา 2558

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 2 มีนาคม 2559

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

14629 14630 14631 14632

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา