ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ได้จัดทำโครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ได้จัดทำโครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” science on wheels

ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 1 มีนาคม 2559

 14535 14536 14537 14538 14539

14540

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รติชา  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1