ให้โรงเรียนส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)

โรงเรียนใด ที่ยังไม่ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) ให้รีบนำส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559

Message us