แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีงบประมาณ 2559

หน่วยตรวจสอบภายในขอตวามร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณโครงการตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และขอให้ส่งแบบสอบถามให้หน่วยตรวจสอบภายใน         วันที่ 7 มีนาคม 2559  ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

 

ผอ.รัชวุฒิ  มั่นคงโชคดี  0909707855

ติดต่อเรา