แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ

f 1 f 2  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขออนุญาตไปต่างประเทศ ให้ใช้แบบฟอร์ม รายละเอียดดังแนบ

ติดต่อเรา