รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแบบรายงานที่กำหนด โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.ต่อไป828  8281

ติดต่อเรา