ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์จะพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์จะพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านการทำงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกัน แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://thailand.peacecorps.gov/projects-TCCS.php ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา