ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น Stem Education

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น Stem Education ประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอน ที่มีผลงานดีมีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา