รับสมัครสมาชิกที่มีประสงค์แก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคารออมสิน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ได้แจ้งประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกที่มีประสงค์แก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคารออมสิน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้รับสมัครสมาชิกที่มีประสงค์แก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคารออมสิน โดยให้รวมหนี้ไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด โดยสมาชิกดังกล่าวให้แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานไปที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป สอบถามโทร ๐๓๗ – ๒๔๑ ๕๒๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา