ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน องค์กร หน่วยงาน ที่มีผลงานประจักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ร่วมส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลพระราชทาน “เสมาธรรมจักร” จากสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.m-cuture.go.th/sakaeo สอบถามโทร ๐๓๗-๔๒๕๐๒๙-๓๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา