รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้กรอกรายละเอียดจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวแก่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.ouc 8281

ติดต่อเรา