ประชุม อ.ก.ค.ศ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑, นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑, ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม และมีนายสุระศักดิ์ เกตุสุภะ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน

IMG_8546 IMG_8547 IMG_8548 IMG_8549 IMG_8550 IMG_8551 IMG_8552 IMG_8553 IMG_8554 IMG_8555 IMG_8556 IMG_8557 IMG_8558 IMG_8559 IMG_8560 IMG_8561 IMG_8562 IMG_8563 IMG_8564 IMG_8565

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา