การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

IMG_0002 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร สพฐ. ว837 ลว 24 ก.พ.59 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ว1-2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อรางวัลฯ แบบ ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น) แบบ ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น) ก.ค.ศ. 3-1(ดีเด่น) ด้านที่ 3 (เด็กปกติและเด็กปฐมวัย) แบบ ก.ค.ศ. 3.2 (ดีเด่น) สพฐ แบบ ก.ค.ศ. 3-3 (ดีเด่น) สพท แบบ ก.ค.ศ. 3.4 (ดีเด่น) แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น (แบบ 1 – 3) แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วม (แบบ 4)

ติดต่อเรา