ด่วน …? กรอกข้อมูล 29 ประการ สู่โรงเรียนจวิถีพุทธ

ด้วย เว็บไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ  http://www.vitheebuddha.com/  จะปิดการกรอกข้อมูล

29 ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธ  ขอให้โรงเรียนใดยังไม่เข้าไปปรับแก้ หรือยังไม่ได้เข้าไป

สมัคร ให้รีบดำเนินการด่วน เมื่อเว็บปิดแล้ว ถ้ามีโรงเรียนใดยังไม่กรอกข้อมูล หรือไม่สมัคร

ภายในวันที่ 15 มิ.ย.2557 สพป.สระแก้ว เขต 1 จะทำการตรวจสอบรายชื่อ

ถ้ายังไม่ดำเนินการใด ๆ  จะให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะจะมีผลต่อการรายงาน

ผลการปฏิบััติราชการ กพร. ARS  ถึง สพฐ. หากลืมรหัสผ่าน ติดต่อผู้รับผิดชอบเว็บไซต์

081-446-5095 ด่วนครับ

ติดต่อเรา