โรงเรียนร่วมกับชุมชน

26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ โดยโรงเรียนบ้านมหาเจริญได้นำวงดุริยางค์เข้าร่วมนำขบวนพาเหรดในครั้งนี้โดยคุณครูรพี กุลพัฒน์ เป็นผู้ควบคุมวงดังกล่าว

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ภ่ายภาพ/รายงาน

รัตนาภรณ์ คำงาม ถ่ายภาพ

วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

145646786459320160226_08234920160226_082402

ติดต่อเรา