มอบรางวัลชนะเลิศแต่งชื่อเรื่องหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ณ หน้าเสาธง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

แต่งชื่อเรื่องหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

เด็กหญิงกัณฐิกา   ทนงค์สำโรง

ณ ลานหน้าเสาธง

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2559

1001

 

ติดต่อเรา