ศูนย์วิทย์ฯ มาจัดกิจกรรมให้น้องๆตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2559  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  

มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนับสนุนนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”

 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังวน  บ้านนาดี  บ้านวังยาง

P1160180 P1160191

P1160189 P1160194

P1160186

P1160177

P1160182 P1160176

P1160170 P1160175

P1160174 P1160181

P1160169 P1160168

P1160167 P1160166

P1160165 P1160164

P1160163 P1160157

P1160155 P1160162

P1160152 P1160158

ติดต่อเรา