ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th หัวข้อด้านการป้องกัน > กิจกรรม/โครงการ > บุคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ส่งผลงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบถาม โทร ๐๓๗ – ๔๒๑๙๕๔ – ๕

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1