แจ้งงดการคัดกรองการอ่านการเขียน เดือนกุมภาพันธ์ (ศน.ประไพ)

ด้วย สพฐ. แจ้งงดการคัดกรองการอ่านการเขียน เดือนกุมภาพันธ์ และกำหนดประเมินผลตามนโยบาย ป.1 อ่านออกเขียนได้ฯ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา (เฉพาะ ชั้นป.1 )

ติดต่อ สพป.สก.1