การแต่งตั้งกรรมการคุมสอบNT และการใช้ข้อสอบกลาง

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จัดส่งกรรมการคุมห้องสอบการสอบ NT และการใช้ข้อสอบกลาง ชั้นป.2,ป.3

ป.4,ป.5 ,ม.1 และม.2  ห้องสอบละ 2 คน โดยด่วนที่สุด

อำเภอเมือง      โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  บ้านแ่งสีเสียด  บ้านคลองสำอางค์  บ้านเนินสวนอ้อย  บ้านท่าช้าง

บ้านหนองผูกเต่า    บ้านคลองหมากนัด  บ้านแสงจันทร์  สามัคคีประชาสรรค์   บ้านบะขมิ้น  บ้านหนองขี้เห็น

โรงเรียนที่ยังส่งไม่ครบ  ได้แก่  บ้านหน้าสถานี   บ้านหนองเตียน บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) และบ้านท่าเกษม

อำเภอเขาฉกรรจ์    บ้านเขาดิน  บ้านพระเพลิง  บ้าน่าผักชี  บ้านพรสวรรค์  บ้านคลองสิบสาม

โรงเรียนที่ยังส่งรายชื่อไม่ครบ  ได้แก่  บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) บ้านใหม่ไทรทอง  บ้านท่าเต้น

อำเภอวังน้ำเย็น  บ้านแก่งสะเดา  บ้านทัพหลวง  บ้านคลองใหญ่

โรงเรียนที่ยังส่งไม่ครบ ได้แก่  บ้านเขาตะกรุบพัฒนา

อำเภอคลองหาด     โรงเรียนที่ยังส่งไม่ครบ  ทับทิมสยาม 05 บ้านเขาดิน  บ้านคลองหาด  บ้านเขาตาง้อก 

อำเภอวังสมบูรณ์     โรงเรียนที่ยังส่งไม่ครบ  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ติดต่อ สพป.สก.1