กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1- ป.-3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสำรอง (เดินทางไกล)

  ระดับชั้น ป.1- ป.-3  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2559

60574

60562 60565 60571

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นิรัญ  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1