อบรมครูสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ออนไลน์

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งโรงเรียนให้ครูที่มีรายชื่อที่ยังไม่ได้มารับชุดการเรียน ติดต่อรับ ด้วยตนเองที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาลงทะเบียนเรียน ภายในวันอังคาร ที่ 23 ก.พ.59 

1.นางวันนา  วาระสิทธิ์  โรงเรียนบ้านเขาแหลม

2.นางสาวประภัสภรณ์  ไวบรรเทา  โรงเรียนบ้านเขาแหลม

3.นางสาวกัลยารัตน์  พรมเหล่าล้อ   โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

ติดต่อเรา