โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี  wanna

ติดต่อ สพป.สก.1