การขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล

ด้วย กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือ สพฐ.ให้สำรวจความต้องการขอรับบริจาคข้าว เพื่อประโยชน์สาธารณกุศล

สพฐ. จึงให้ สพป. สำรวจโรงเรียนในสังกัดที่ต้องการขอรับบริจาคข้าวในประเทศ

หากโรงเรียนประสงค์ขอรับบริจาค ให้จัดส่งข้อมูลตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้

ส่งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรวบรวมส่งให้ สพฐ.ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

rice1 แบบสำรวจ

ติดต่อเรา