อย.น้อยตรวจสารปนเปื้อน ณ โรงอาหาร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ชมรมอย.น้อยร่วมกับสถานีอนามัยคลองตาสูตร

ร่วมตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

ณ โรงอาหาร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2559

10001001