ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อนิทานบูรณาการสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคนิคการเล่นนิทาน และการประดิษฐ์สื่อบูรณาการในครั้งนี้ด้วย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ www.lib.buu.ac.th

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา