สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ

และลดความซ้ำซ้อนด้านโครงข่ายดังกล่าว ในการนี้ สพฐ.ให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์

http://nw-survey.bopp.go.th และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

User Name และ Password ใช้รหัส SMIS ของโรงเรียน

สอบถามเพิ่มเติม

นายจีระวัฒน์  ปัสสากุล 081-761-2996

คู่มือการเข้าใช้งาน ==> manual-ict

ติดต่อ สพป.สก.1