ตารางกำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คณะอนุ ก.ต.ป.น. ได้ทำการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติออกประเมินคณะต่างๆ ตามตารางกำหนดการประเมินที่แนบใน Remote Drive ของกลุ่มนิเทศฯ (ระบุวันที่ 15 ก.พ.59) อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวัน เวลาในการประเมินตามความเหมาะสมให้ประสานกับคณะกรรมการในแต่ละคณะโดยตรง

ติดต่อเรา