การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว  จัดให้มีการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (1.)คุณสมบัติผู้เข้าประกวดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  (2.)ให้ศึกษารายละเอียดเอกสารดังแนบ (3.) ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเพื่อส่งเข้าประกวดไม่เกินโรงเรียนละ 5 คน   (4.)การส่งผลงานนักเรียน   (4.1) ผลงานนักเรียนต้องใช้กระดาษ/เนื้อหา/ใบสมัครตามที่กำหนด   (4.2) ส่งผลงานถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 16 ก.พ.59 ก่อนเวลา 16.00 น.หลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 11

ติดต่อ สพป.สก.1