ปรับแบบติดตาม ของ อนุ กตปน. 12กพ.2559

ตามมติที่ประชุมคณะอนุ ก.ต.ป.น. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติการปรับเปลี่ยนแบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในตอนที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารใน Remote Drive กลุ่มนิเทศ (ปรับแบบติดตามตอนที่ 1)

ติดต่อ สพป.สก.1