การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 18 มีนาคม 2559 (ตารางออกประเมินจะแจ้งหน้า Web อีกครั้ง) โดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 18 คณะ ให้โรงเรียนดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบมาใน Remote Drive กลุ่มนิเทศ

– แบบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (แบบเดิม)

– เครื่องมือแบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ

– แนวทางการประเมินคุณภาพฯ

เชิญคณะอนุ ก.ต.ป.น. ตามคำสั้งดังแนบ ประชุมในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 112.02.59.1Scan0001 12.02.59.1Scan0002 12.02.59.1Scan0003

ติดต่อเรา