ต้อนรับผู้ตรวจราชการ ศธ.

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

IMG_7779 IMG_7782 IMG_7783 IMG_7784 IMG_7785 IMG_7786 IMG_7787 IMG_7788 IMG_7789 IMG_7790 IMG_7791 IMG_7792 IMG_7793 IMG_7794 IMG_7795 IMG_7796 IMG_7801 IMG_7802 IMG_7803 IMG_7804 IMG_7805 IMG_7809 IMG_7811 IMG_7815 IMG_7816 IMG_7823 IMG_7827 IMG_7828 IMG_7829 IMG_7838 IMG_7844 IMG_7845

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1