พิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ กล่าวรายงานต่อนายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในพิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๑๑ คัน ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ซึ่งพระองค์ฯ ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนทั้งประเทศ จำนวน ๙,๙๐๐ คัน

ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้   โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง ๓ กิโลเมตรขึ้นไปเดินทางพื้นที่ราบ และมีความปลอดภัยในการ
ขี่จักรยาน เป็นนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๔๔ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จำนวน  ๔๔  คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ จำนวน  ๒๓  คน

IMG_7629 IMG_7633 IMG_7636 IMG_7637 IMG_7638 IMG_7639 IMG_7640 IMG_7643 IMG_7645 IMG_7654 IMG_7659 IMG_7660 IMG_7666 IMG_7669 IMG_7674 IMG_7675 IMG_7680 IMG_7684 IMG_7685 IMG_7686 IMG_7687 IMG_7692 IMG_7695 IMG_7697 IMG_7700 IMG_7701 IMG_7702 IMG_7703 IMG_7708 IMG_7714 IMG_7718 IMG_7725 IMG_7729 IMG_7730 IMG_7731 IMG_7734 IMG_7735 IMG_7736 IMG_7738 IMG_7743 IMG_7752 IMG_7758 IMG_7760 IMG_7763 IMG_7766 IMG_7767 IMG_7771 IMG_7772 IMG_7775

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1