การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ครูอาวุโส ประจำปี 2559

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  ประกาศนียบัตร

และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี  2559

มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภา ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 และมีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ตามประกาศฯ ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ และเงินช่วยเหลือ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ตามไฟล์ที่แนบ และสามารถส่งแบบคำขอได้โดยตรงที่จุดบริการงานคุรุสภา ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

ติดต่อเรา