อบรมครูสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ออนไลน์

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งโรงเรียนให้ครูที่มีรายชื่อ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) ติดต่อขอรับชุดการเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559    00

ติดต่อ สพป.สก.1