การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ

ตามที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดส่งใบสมัครเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กับศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อที่ http://www.edu.buu.ac.th/  และลงทะเบียนเข้ารับ       การพัฒนาฯ ตามกำหนดต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1