การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ื 3

สพป.สระแก้ว เขต1 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่3 ระหว่างวันที่ 14 – 27 ก.พ.59 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งกำหนดการติดตามของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ในวันอังคารที่ 16 ก.พ.59 ดังนั้นให้โรงเรียนทั้ง 18 โรง เตรียมพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามสำหรับโรงเรียน และสำเนาส่งในวันศุกร์ที่ 12 ก.พ.59 123

ติดต่อ สพป.สก.1