เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายตำบลสระขวัญ

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครือข่ายตำบลสระขวัญ ในวันที่ 18  มีนาคม  2557    ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ