ก.ต.ป.น. สระแก้ว เขต๑ ออกเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  (...น.) ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัดในเขตพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษา และแก้ปัญหาความขาดแคลนด้านต่างๆ จำนวน ๓ โรงเรียนได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านหนองไทร ๒. โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า ๓. โรงเรียนบ้านคลองหมี

IMG_7398 IMG_7399 IMG_7400 IMG_7401 IMG_7402 IMG_7403 IMG_7404 IMG_7405 IMG_7406 IMG_7407 IMG_7408 IMG_7409 IMG_7410 IMG_7411 IMG_7412 IMG_7415 IMG_7416 IMG_7417 IMG_7418 IMG_7419 IMG_7420 IMG_7422 IMG_7423 IMG_7424 IMG_7425 IMG_7426 IMG_7427 IMG_7428 IMG_7429 IMG_7430 IMG_7431 IMG_7432 IMG_7433 IMG_7435 IMG_7436 IMG_7437 IMG_7438 IMG_7439 IMG_7440 IMG_7441 IMG_7444 IMG_7445 IMG_7446 IMG_7448 IMG_7450 IMG_7451 IMG_7452 IMG_7453 IMG_7454 IMG_7455 IMG_7456 IMG_7457 IMG_7458 IMG_7459 IMG_7460 IMG_7461 IMG_7462 IMG_7463 IMG_7464 IMG_7465 IMG_7466 IMG_7467 IMG_7468 IMG_7469 IMG_7470 IMG_7471 IMG_7472 IMG_7473 IMG_7478 IMG_7479 IMG_7483 IMG_7486 IMG_7487 IMG_7492 IMG_7501 IMG_7502 IMG_7503 IMG_7504 IMG_7505 IMG_7506 IMG_7512 IMG_7513 IMG_7514 IMG_7515 IMG_7516 IMG_7517 IMG_7518 IMG_7519 IMG_7520 IMG_7521 IMG_7522 IMG_7523 IMG_7524 IMG_7525 IMG_7526 IMG_7527 IMG_7529 IMG_7530 IMG_7531 IMG_7532 IMG_7533 IMG_7534 IMG_7535 IMG_7536 IMG_7537 IMG_7538 IMG_7539 IMG_7540 IMG_7541 IMG_7542 IMG_7543 IMG_7547 IMG_7549 IMG_7550 IMG_7551 IMG_7552 IMG_7553 IMG_7554 IMG_7555 IMG_7556 IMG_7559 IMG_7560 IMG_7561 IMG_7562 IMG_7563 IMG_7564 IMG_7565 IMG_7566 IMG_7567 IMG_7568 IMG_7569 IMG_7570 IMG_7571 IMG_7572 IMG_7573 IMG_7574 IMG_7575 IMG_7576 IMG_7577 IMG_7578 IMG_7579 IMG_7580 IMG_7581 IMG_7583 IMG_7584 IMG_7585 IMG_7586 IMG_7587 IMG_7588 IMG_7589 IMG_7590 IMG_7591 IMG_7592 IMG_7593 IMG_7594 IMG_7595 IMG_7596 IMG_7597 IMG_7598 IMG_7599 IMG_7600 IMG_7602 IMG_7604 IMG_7607 IMG_7613

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา